Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Guesthouse Rajka

 1. Boekingen
  Guesthouse Rajka neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Guesthouse Rajka behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren. Guesthouse Rajka zal de boeking binnen 2 werkdagen na ontvangst per e-mail aan u bevestigen en factureren. De bevestiging, tevens factuur, dien je direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd telefonisch of per e-mail kenbaar te worden gemaakt binnen 10 dagen na datum van de bevestiging/factuur en in elk geval vóór aanvang van het verblijf. Ben je binnen 2 werkdagen na de boeking niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging, tevens factuur, dan dien je contact op te nemen met Guesthouse Rajka.
 2. Boekingen van groepen
  Er kunnen speciale voorwaarden worden gesteld aan onder andere de begeleiding. Doel en omvang van de groep kan er in bepaalde gevallen toe kan leiden dat een groep niet geaccepteerd wordt.
 3. Prijs
  De prijzen op www.guesthouserajka.com zijn niet bindend, Guesthouse Rajka behoudt zich het recht voor deze prijzen te wijzigen. Bij boeking word je in kennis gesteld van de dan geldende prijs. De op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend.
 4. Toeristenbelasting
  De prijzen voor de appartementen, kamers en camping zijn exclusief toeristenbelasting. De hoogte hiervan is afhankelijk van de gemeente waarin Guesthouse Rajka ligt. Toeristenbelasting wordt per persoon (ouder dan 12 jaar) per nacht gerekend.
 5. Huisdieren
  Het meenemen van je huisdier is toegestaan en is gratis. Er geldt een maximum van 2 huisdieren per appartement, kamer of tent/caravan.
 6. Betalingen
  1. a. Boekingsbedragen dienen in twee termijnen betaald te worden. De aanbetaling dient te geschieden binnen 10 dagen na datum van de factuur. Het restant van het boekingsbedrag dient bij aanvang van het verblijf op Guesthouse Rajka te worden voldaan in Tsjechische Kronen.
  2. b. Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de gefactureerde bedragen ben je in verzuim. Guesthouse Rajka zend je een aanmaning tot betaling. Wanneer het bedrag binnen 14 dagen na de datum van aanmaning nog niet in het bezit is van Guesthouse Rajka, is Guesthouse Rajka gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van een schrijven aan de gast. Je bent aansprakelijk voor alle schade die Guesthouse Rajka als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Guesthouse Rajka in verband met je boeking en de ontbinding heeft moeten maken.

  In ieder geval ben je een ontbindingsvergoeding verschuldigd van 30% van het boekingsbedrag bij ontbinding meer dan 10 weken voor de geplande aanvangsdatum van het verblijf en gelijk aan het totale boekingsbedrag bij ontbinding binnen 10 weken voor aanvang van het verblijf. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de te betalen ontbindingsvergoeding en de eventueel verschuldigde vergoeding van overige schade. Indien nog niets betaald is, worden bovengenoemde bedragen in rekening gebracht.

 7. Wijzigingen
  Indien je, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is Guesthouse Rajka niet verplicht daaraan te voldoen. Het is aan Guesthouse Rajka of, en in hoeverre, die wijzigingen worden geaccepteerd.
 8. Annuleringen
  U kunt bij ons geen annuleringsverzekering afsluiten. Dit kunt u via uw eigen reisverzekering regelen. Bij annulering zijn de volgende bepalingen van toepassing:

  1. a. Bij annulering meer dan 10 weken vóór aanvang van het verblijf, is 30% van het huurbedrag verschuldigd met een minimum van € 150,00.
  2. b. Bij annulering binnen 10 weken vóór aanvang van het verblijf, is het volledige huurbedrag verschuldigd.
  3. c. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is het volledige boekingsbedrag verschuldigd.
 9. Aankomst en vertrek
  Je mag vanaf 16.00 uur in het geboekte verblijf. Op de dag van vertrek dien je vóór 12.00 uur je verblijf te verlaten, dit in verband met de schoonmaak. Wil je afwijken van deze tijden, neem dan contact op met Guesthouse Rajka om te overleggen wat er mogelijk is.
 10. De huisregels
  Om het logeren op onze vakantieboerderij voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de huisregels, te vinden in het kantoor en aan de muur bij doorgang naar de camping. Overtreding van de huisregels kan verwijdering van de boerderij tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.
 11. Overmacht
  Overmacht aan de zijde van Guesthouse Rajka bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Guesthouse Rajka, daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.
 12. Aansprakelijkheid
  1. a. Guesthouse Rajka is niet aansprakelijk voor:
   • diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op Guesthouse Rajka;
   • het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op de boerderij.
  2. b. De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Guesthouse Rajka, en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op de boerderij bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben.
  3. c. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van het verblijf kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend. Is er iets stuk, meld het even, dan regelen we dat in overleg.
 13. Klachten, opmerkingen of tips
  Ondanks alle goede zorgen van Guesthouse Rajka kan het voorkomen dat je een klacht hebt óf je hebt een goed idee of suggestie om het verblijf nóg aangenamer te maken. Juist omdat Guesthouse Rajka gerund wordt door drie eigenaren die om beurten een periode aanwezig zijn, hebben we veel baat bij opmerkingen van gasten. Er zijn drie mogelijkheden dit aan ons over te brengen:
  – Dien je klacht/tip/suggestie ter plaatse in, zodat het e.e.a. meteen opgelost/genoteerd/besproken kan worden.
  – Schrijf het ter plaatste op een papier en stop het in onze ideeënbus – te vinden in de hal van ons kantoor. Dit kan uiteraard ook anoniem.
  – Maak gebruik van ons contactformulier.
 14. Algemeen
  Je contractspartij is Sojka spol. s. r. o. (Guesthouse Rajka), Mojné 7, 38232, Velešín. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen, direct of indirect gedaan bij Guesthouse Rajka. Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke drukfouten binden ons niet.